Útkövető

Tartalom megjelenítő

Általános tájékoztató a Moratórium II.-ről Lakossági Ügyfelek részére

Tisztelt Ügyfelünk!

A fizetési moratórium a lakossági és vállalati ügyfelek számára változatlan feltételekkel biztosított 2021.10.31-ig. Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a Moratórium II. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriummal és hitelfelmondási tilalommal kapcsolatban. A tájékoztató elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a "Moratórium II. Törvény") valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a "Rendelet") fizetési moratóriumot biztosít, illetve hitelfelmondási tilalmat állapít meg 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig a 2020. március 18. napján fennálló pénzügyi lízingszerződések (a "Szerződés") alapján már folyósított lízingek tekintetében.

A 2020. március 19. és december 31. közötti, a Moratórium I. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriummal kapcsolatos részletes információkat - ideértve ezen fizetési moratórium lezárására vonatkozó általános tájékoztatást is - ezen az oldalon találja:
https://lizing.raiffeisen.hu/informaciok-maganszemelyek-reszere

A legfontosabb információk

  • A fizetési moratórium 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig tart.
  • A fizetési moratórium és a hitelfelmondási tilalom csak a 2020. március 18-án fennálló Szerződések alapján 2020. március 18. napján már folyósított lízingekre vonatkozik. A fizetési moratórium minden fentiek szerinti Szerződés, illetve tartozás adósát megilleti.
  • A fizetési moratórium tartalmában megegyezik a Moratórium I. Törvény alapján 2020. március 19. és december 31. között biztosított fizetési moratóriummal. Ha részt vesz a fizetési moratóriumban, a Szerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a moratórium idejére fizetési haladékot kap.

Mikor van teendője?

  • Ha szeretne kilépni a moratórium hatálya alól, és újra a Szerződés szerint fizetné a havi lízingdíjakat.
  • Amennyiben korábban kilépett a moratóriumból, de most újra szeretné igénybe venni.

Mindkét esetben kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és jelezze változtatási igényét a 4.2-es, illetve az 5.1-es pontban leírtak szerint.

Amennyiben jelenleg él a fizetési moratórium lehetőségével, és azt továbbra is szeretné igénybe venni, nincs teendője.

Ha korábban már kilépett a fizetési moratóriumból, és továbbra is a Szerződésben foglaltak szerint törlesztene, szintén nincs teendője.

Milyen szempontokat érdemes mérlegelnie?

  • A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.
  • Az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után Társaságunk kamatot számít fel.
  • Ha pénzügyi helyzete alapján képes a törlesztésre, javasoljuk mérlegelni a moratórium alóli kilépést. Így a futamidő további meghosszabbodása elkerülhető.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!
 

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján fennálló lízingszerződések alapján már folyósított lízingekre vonatkozik.

A Rendelet alapján a fizetési moratórium a Moratórium II. Törvényben eredetileg meghatározottakhoz képest általánossá vált, azaz a fizetési moratóriumra való jogosultságnak nem feltétele a Moratórium II. Törvényben meghatározott valamely kiemelt társadalmi csoporthoz tartozás.
 

2. Kire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó Szerződés, illetve tartozás adósát. A Rendelettel kihirdetett legújabb szabályok szerint tehát nincs szükség jogosultsági feltételek igazolására a moratórium igénybevételéhez.

A fizetési moratórium hatálya kiterjed a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló, azaz a magáncsőd eljárásban részt vevő adósra függetlenül attól, hogy Szerződése 2020. március 18. napján fennálló vagy felmondott.
 

3. Mit jelent a fizetési moratórium?

A Szerződésből eredő tőke-, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére az adós a fizetési moratórium idejére fizetési haladékot kap.

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesíteni. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tőkerésze után Társaságunk kamatot számít fel.

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró Szerződések 2021. október 31. napjáig meghosszabbodnak.

A fizetési moratórium lejártát követően a havi lízingdíjak összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat, díj összegével megnövelni.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról Társaságunk a fizetési moratórium lejártával, megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

Amennyiben a Szerződésből eredően 2020. március 18. napján már fizetési késedelme állt fenn, a fizetési moratórium igénybevétele esetén ezen fizetési kötelezettségének sem kell eleget tennie, azonban a fizetési moratórium lejártát követően egyösszegben esedékessé válik.

Társaságunk a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítja a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges következményeiről.
 

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?

4.1. Ha az Ön lízingszerződése 2020. december végén a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá tartozik

Ebben az esetben, ha továbbra is élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs teendője. Nem kell új nyilatkozatot tennie!

4.2. Ha az Ön lízingszerződése 2020. december végén nem tartozik a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá

Ha Ön kilépési nyilatkozatot tett, és emiatt lízingszerződése 2020. december végén nem tartozik fizetési moratórium alá, de mégis élni kíván a fizetési moratóriummal, úgy a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát előre be kell jelentenie Társaságunkhoz. Társaságunk a kérelem befogadását követő 5. munkanaptól állítja be a fizetési moratóriumot.

Kérelmét (belépési nyilatkozatát) az alábbi formában teheti meg:
Az alábbiakban csatolt, kitöltött, aláírt belépési nyilatkozatát küldje meg a lizingmoratorium@raiffeisen.hu email címre.
 

5. Mit kell tennie, ha nem szeretne élni a fizetési moratóriummal?

5.1. Ha az Ön lízingszerződése 2020. december végén a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá tartozik

Ebben az esetben Társaságunk felé jeleznie kell, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

Ha Ön úgy döntött, hogy kilépne a fizetési moratóriumból annak lejárta előtt, akkor az alábbiakban csatolt, kitöltött, aláírt kilépési nyilatkozatát küldje meg a lizingmoratorium@raiffeisen.hu email címre.

Kilépés esetén - eltérő kérelme hiányában - a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriumra tekintettel a kilépésig már elhalasztott fizetési kötelezettségeinek is eleget kell tennie, illetve a továbbiakban a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

A fenti nyilatkozat Társaságunk általi átvételét Társaságunk a kézhezvételt követően kiállításra kerülő Terhelési Értesítő megküldésével igazolja Ügyfelei részére! A Terhelési Értesítő tartalmazza a fizetendő lízingdíj pontos összegét!

5.2. Ha az Ön lízingszerződése 2020. december végén nem tartozik a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá

Ebben az esetben nincs további teendője. Kérjük fizetési kötelezettségét teljesítse továbbra is a Szerződésében foglaltak szerint.
 

6. Van-e lehetőség arra, hogy visszatérjen a fizetési moratóriumba?

Lehetősége van arra is, hogy a későbbiek során újra belépjen a fizetési moratóriumba.

Amennyiben a későbbiek során újra élne a moratórium lehetőségével, úgy az alábbiakban csatolt, kitöltött, aláírt belépési nyilatkozatát küldje meg a lizingmoratorium@raiffeisen.hu email címre.
 

7. Hitelfelmondási tilalom

Amennyiben fizetési képességének meggyengülése miatt a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét nem tudja határidőben teljesíteni, akkor hitelfelmondási tilalom illetheti meg.

A hitelfelmondási tilalom azt jelenti, hogy a Szerződést Társaságunk a fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt 2021. január 1. és október 31. között nem mondhatja fel.

Ezen időszakban Társaságunk az adóssal egyeztetést folytat annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon. Tájékoztatjuk, hogy a polgári jog alapján az adóst együttműködési kötelezettség terheli.

A hitelfelmondási tilalom automatikusan megilleti Önt, ezzel kapcsolatban további teendője nincs.
 

8. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztatóban szereplő nyilatkozatok útján megadott adatokat Társaságunk az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, mely az alábbi helyen érhető el:
https://lizing.raiffeisen.hu/adatvedelem.

A tájékoztató a Moratórium II. Törvény, valamint a kiadása napjáig született jogalkotói és felügyeleti értelmezések figyelembevételével készült. A tájékoztatót Társaságunk az új információkkal folyamatosan frissíti.