Tartalom megjelenítő

Lehetőségek fizetési nehézség esetén

Amennyiben az Ön részére nehézséget okoz a finanszírozási szerződés alapján havi rendszerességgel keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése, úgy Társaságunk az alábbi lehetőségeket kínálja:

  • Ön kérelmet nyújthat be a szerződés harmadik félre történő átruházása/harmadik fél általi átvállalása érdekében. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy Ön helyett egy harmadik fél vállalja át a finanszírozási szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket. Ebben az esetben a finanszírozott eszközt minden esetben le kell tárolnia vagy át kell adni megbízott kollégánk részére.
  • Az átvállalás/szerződés átruházás további általános feltételeiről a Szerződésmódosítás/Átvállalás/Szerződés átruházás menüpontban tájékozódhat, továbbá az átvállalás/szerződés átruházás feltételeivel kapcsolatban érdeklődhet a lenti telefonszámon vagy személyesen a Raiffeisen Corporate Lízing ügyfélszolgálatán
  • Társaságunk lehetőséget biztosít a tartozás átütemezésére, hitelkönnyítésre, egyéb áthidaló megoldások igénybevételére. Amennyiben Ön élni szeretne ezen lehetőségek bármelyikével, úgy kérjük a részletekkel kapcsolatban tájékozódjon az Áthidaló megoldások menüpontban.
  • Társaságunk lehetőséget nyújt a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére is. Amennyiben az Ön részéről ilyen irányú írásos kérelem érkezik, úgy Társaságunk megküldi az Ön részére a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás tervezetét. Amennyiben a megállapodás aláírásra kerül, úgy a közös megegyezéssel történő szerződésmegszüntetés alapján a finanszírozott eszközt Ön köteles a megállapodásban meghatározott határidőn belül letárolni a Társaságunk által meghatározott telephelyen, illetve ingatlan esetében átadni azt Társaságunk által kijelölt vállalkozásnak. Ezt követően Társaságunk az eszközt értékesíti, és az Általános Szerződés Feltételekben foglaltaknak megfelelően elkészíti a szerződés végelszámolását, és postai úton megküldi azt az Ön részére. A végelszámolás alapján az abban szereplő esetleges túlfizetés visszautalásra kerül az Ön részére, amennyiben a végelszámolás alapján Önnek még tartozása áll fenn Társaságunk felé, úgy azt Ön Társaságunk részére megfizetni köteles.
  • Társaságunk lehetőséget biztosít a finanszírozott eszköz harmadik fél részére történő közös értékesítésére előre egyeztetett és jóváhagyott paraméterek mentén. Amennyiben ilyen irányú kérése lenne, úgy kérjük, hogy azt írásban szíveskedjen Társaságunk részére eljuttatni.
  • Társaságunk lehetőséget biztosít a végelszámolás alapján még fennálló tartozás összegének részletekben történő megfizetésére. Ha a végelszámolás alapján fennálló tartozása összegét nem tudja egy összegben a végelszámolásban megadott határidőig megfizetni, a tartozás rendezésére vonatkozó részletfizetési kérelmét írásban szíveskedjen megküldeni Társaságunk részére. A részletfizetés iránti kérelem elfogadása minden esetben Társaságunk egyedi elbírálásától függ. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelem benyújtása nem halasztó hatályú a késedelmes befizetések tekintetében, azaz a részletfizetési megállapodás hatályba lépéséig az Ön fizetési kötelezettsége az esedékessé vált tartozás alapján fennáll, annak teljesítéséig Társaságunk a késedelmes összegre késedelmi kamatot számíthat fel.

Fizetési nehézségét az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

 

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.