Útkövető

Tartalom megjelenítő

Késedelmes fizetés esetén a követeléskezelés menete

Amennyiben az esedékes havi díj az esedékesség napjáig nem érkezik meg bankszámlánkra, Társaságunk telefonon és/vagy írásban szólítja fel Önt fizetési kötelezettségének teljesítésére. Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonos elérhetőség hiányában Társaságunk csak írásbeli fizetési felszólítás megküldésével tudja emlékeztetni Önt és a készfizető kezest fizetési kötelezettségének teljesítésére.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szerződés futamideje alatt bármikor díjmentesen módjában áll telefonos elérhetőségének megadására a Táraságunk által rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére történő megküldésével. Nyomtatványunk letölthető az Adatváltozás bejelentése link alól vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon is kérhető.

A késedelmes fizetés esetén felmerülő költségekről a Kondíciós listából / Általános Szerződési Feltételekből tájékozódhat.

Amennyiben ön késedelembe esett és fizetési nehézségei vannak, úgy kérjük, nézze meg a Lehetőségek fizetési nehézségek esetén menüpontunkat, ahol bővebb információkkal szolgálunk az Ön által igénybe vehető lehetőségekről.

Figyelmébe ajánljuk az MNB tájékoztatóit a fizetési nehézségekről és szerződések felmondásáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tartozás rendezése a megadott határidőben nem történik meg maradéktalanul, úgy Társaságunk a finanszírozási szerződést felmondhatja. Amennyiben a fennálló tartozás mértéke és a késedelem időtartama meghaladja a törvényi feltételekben megadott mértéket, úgy Társaságunk köteles a szükséges adatokat a KHR (régi nevén: BAR) rendszer részére továbbítani.

Tájékoztató finanszírozási szerződés felmondásáról
Amennyiben az Ön és Társaságunk között fennálló finanszírozási szerződését fel kellett mondanunk, Társaságunk a fennálló teljes tartozás beszedésére, illetve a szerződés keretében finanszírozott eszköz birtokbavételére vonatkozó megbízást adhat külső követeléskezelő cégnek. Ebben az esetben a szerződés folytatására, illetve lezárására vonatkozóan az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

Szerződés lezárása tartozás egyösszegben történő rendezésével:
Ha a felmondólevélben szereplő végösszeg kifizetésre kerül a megjelölt határidőn belül, Társaságunk kiadja a finanszírozott eszköz törzskönyvét és a forgalmi engedélyben szereplő tulajdonjog fenntartási bejegyzés törlésére vonatkozó nyilatkozatot / eszközre vonatkozó vételi opciós jogunk, valamint bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló nyilatkozatot, illetve ingatlan esetében a tulajdonszerzéshez szükséges papírokat.

Szerződés folytatásának kérése a tartozás rendezésével:
A  tartozás rendezése (elmaradt lízingdíj / törlesztő részlet / bérleti díj, késedelmi kamat, esetleges intervenciós költség és egyéb költségek) - az eljáró megbízottunkkal vagy Társaságunkkal történt egyeztetés alapján - közvetlenül pénztárba történő készpénz befizetés formájában vagy banki átutalással történhet. Készpénzes befizetés és banki átutalás esetén is kérjük, hogy a megjegyzés rovatban a teljes szerződés számot szíveskedjék feltüntetni!

Kérjük, hogy a befizetéssel egyidejűleg a szerződés folytatására vonatkozó kérelmét is jutassa el Társaságunk részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés folytatását írásban kell kérelmeznie Szerződés visszaállítási kérelem adatlapon. Az erről való döntés Társaságunk egyedi mérlegelési jogkörébe tartozik, de minden esetben szükséges hozzá a hátralékos tartozás rendezése.

A tartozás rendezésének hiányában a finanszírozott eszköz átadása:

 • Amennyiben nem tudja rendezni tartozását a közöttünk létrejött szerződés és kapcsolódó mellékletei alapján Ön köteles a finanszírozott eszközt Társaságunk részére átadni/Társaságunk telephelyén letárolni. Ha a finanszírozott eszköz átadása/letárolása nem történik meg a felmondásban meghatározott határidőn belül, Társaságunk megbízottja útján felkeresi Önt a finanszírozott eszköz átvétele érdekében. Tájékoztatjuk, hogy megbízottunk eljárása során felmerülő költségeket - amelyeket a Kondíciós lista tartalmaz - Ön viseli. A finanszírozott eszköz átadása/letárolása a következő telephelyeken történhet Járműdepo Kft. (1112 Budapest, Felsőörsöd u. 1257/4 hrsz. H-P: 10:00-17:00) telephelyén történik.
 • Amennyiben a finanszírozott eszköz letárolását követően szeretné folytatni a szerződést, úgy ezt írásban kell kérelmeznie Társaságunknál a Szerződés folytatásának kérése a tartozás rendezésével pontban részletezettek szerint. A kérelem egyedi elbírálását követően Társaságunk tájékoztatni fogja Önt annak eredményéről és a további teendőkről.
 • Amennyiben a finanszírozott eszköz letárolását követően nem kívánja, vagy nem tudja folytatni a szerződést, úgy Társaságunk az Általános Szerződés Feltételekben foglaltaknak megfelelően elkészíti a szerződés végelszámolását és postai úton megküldi azt az Ön részére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti eljárások együttműködő adóst feltételezve lettek bemutatva, azonban Társaságunk a követelés jellege, az eljárás körülményei alapján ettől eltérhet.

Amennyiben Ön a fenti lehetőségek egyikével sem kíván élni, illetve nem működik együtt Társaságunkkal, abban az esetben Társaságunk jogosult megkezdeni követelése érvényesítését, a tartozás behajtását, mely során

 • Társaságunk jogosult a követelés érvényesítésére peres / nemperes eljárást is kezdeményezni. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen eljárás során felmerült bírósági illetéket, jogi képviselő munkadíját, egyéb költséget Társaságunk előlegezi meg, de végső soron az Ügyfelet terheli.
 • Társaságunk Ön és az egyéb fizetési kötelezettséget vállaló fél ellen végrehajtási eljárást indíthat. Az illetékes bíróság által elrendelt végrehajtási eljárás folyamán a bírósági végrehajtó jogosult az Ön, illetve az egyéb fizetési kötelezettséget vállaló fél bármilyen vagyontárgyát végrehajtás alá vonni (pl. bankszámlák inkasszálása, jövedelem letiltás, ingóárverés). A végrehajtó az Ön és az egyéb fizetésre kötelezett tulajdonában álló ingatlan(ok)at nyilvános eljárás keretében elárverezheti. Az eljárás során felmerült bírósági illetéket, végrehajtási és egyéb költséget Társaságunk előlegezi meg, de az végső soron Önt terheli.
  Tájékoztató a végrehajtási költségekről
 • Társaságunk a szerződésből eredő tartozást engedményezheti harmadik személy részére, aki saját döntésétől függően bírósági vagy más úton azt Öntől, illetve az egyéb fizetésre kötelezett féltől behajthatja.
 • Társaságunk a fedezetül felajánlott ingatlan/ingó dolgot bírósági végrehajtáson kívüli értékesítheti: Társaságunk jogosult a zálogingatlan/ingó értékesítésére árverések szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek megbízást adni (aukciós eljárás). Az ingatlan/ingó értékesítésére nyilvános árverés vagy pályázat keretében kerül sor. Sikeres értékesítés esetén Társaságunk jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására.
  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az értékesítés költségei az Ügyfelet terhelik.

A tartozás rendezése érdekében kérjük, keresse a telefonos ügyfélszolgálatot a lenti számon vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Amennyiben a kért információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06 (1) 486-5177-es számon.